home Guider Blåbetong i hus: Vad du behöver veta

Blåbetong i hus: Vad du behöver veta

Blåbetong, även känd som blå lättbetong, är ett byggmaterial som användes flitigt mellan åren 1929 och 1975. Det användes i olika konstruktioner, inklusive väggar och bjälklag. Om ditt hus är uppfört under denna period finns det en chans att det innehåller blåbetong. Blåbetong innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller. 

Förhöjda radonhalter kan utgöra en potentiell hälsorisk för både dig och din familj. Enligt beräkningar från Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas cirka 500 personer av lungcancer varje år på grund av förhöjda radonhalter.

En radonmätning är en nödvändig åtgärd för att få reda på om din bostad överskrider det fastställda gränsvärdet på 200 Bq/m3. För noggranna resultat bör radonmätningen utföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från oktober till april, och mätperioden bör vara minst två månader.

Blåbetong har associerats med förhöjda radonhalter, och dessa halter kan ibland överstiga de rekommenderade gränsvärdena. Om ditt hus är byggt med blåbetong är det klokt att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. Förutom radonproblematiken kan blåbetong vara en potentiell källa till gammastrålning. Blåbetong har en matt blå nyans och en porös struktur som liknar en tvättsvamp.

För att identifiera om de förhöjda radonhalterna är kopplade till blåbetong, kan en gammamätning göras. Gammamätning innebär att mäta gammastrålning som kommer från byggnadsmaterial. Genom att använda en gammamätare kan man direkt avläsa nivåerna av gammastrålning och därigenom bedöma om blåbetong är den troliga källan till problemet.

Om din radonmätning eller gammamätning indikerar förhöjda nivåer av radon eller gammastrålning, är det viktigt att vidta lämpliga åtgärder. Att förbättra ventilationen och utföra nödvändiga reparationer är ofta de första stegen för att minimera hälsoriskerna och skapa en säker boendemiljö.

För att garantera din och din familjs hälsa är det rekommenderat att genomföra radonmätningar. Genom att agera förebyggande kan du skapa en trygg och hälsosam boendemiljö för alla i ditt hushåll.