home Nyheter Radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor samt privatpersoner.

I och runt om Stockholm finns områden med betydande risk för förhöjda radonhalter, till exempel bostäder på grusåsar och i områden med uranrik granit. I Stockholms län finns också ett stort antal bostäder som är byggda med byggmaterialet blåbetong som kan avge stora mängder radon. Detta material kan finnas i bostäder byggda mellan 1929 och 1975.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. I Sverige uppskattar Strålsäkerhetsmyndigheten att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhus. Radon är näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Avsikten med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten är högre än referensnivån 200 Bq/m3.

Under hösten och vintern är det hög tid att göra en radonmätning. Radonmätningen (en långtidsmätning) ska göras under eldningssäsongen som varar från 1 oktober till 30 april. Detta för att få fram ett tillförlitligt årsmedelvärde. En korttidsmätning ska bara göras när det inte finns tid för en långtidsmätning.

Om radon

Radon är en osynlig, färglös, luktfri, radioaktiv gas. Gasen bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radon finns i mer eller mindre höga halter i alla hus och kan vara skadligt vid för höga halter.

Gräns- och riktvärden för radon i inomhusluft
I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3.

Radonmätning
Vid en radonmätning mäter du om radonhalten är över referensnivån 200 Bq/m³ och därmed utgör en hälsorisk. Mätningen ska genomföras med mätdosor från ett ackrediterat laboratorium

Radonmätning i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar
Fastighetsägare är enligt enligt miljöbalken 26 kap. 19 § ansvariga att kontrollera radonhalten i inomhusluften och vid behov åtgärda förhöjda radonhalter om gränsvärdet är över 200 Bq/m3 (becquerel/kubikmeter).

Radonmätning lägenhet
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har tagit fram en metodbeskrivning för hur radon ska mätas i bostäder. I metodbeskrivningen beskrivs bland annat hur ett urval av lägenheter ska göras för att få en bild av eventuella radonproblem.

 • Varje vald lägenhet ska mätas med minst två spårfilmsdosor
 • Radonmätningen ska utföras under eldningssäsongen som är mellan den 1 oktober och den 30 april.
 • Radonmätningen ska pågå under minst 60 dagar.
 • Mätinstruktioner behöver följas noggrant.
 • Analysen ska utföras av ett SWEDAC ackrediterat laboratorium.

Radon i hus
I Sverige finns det närmare 400 000 bostäder med förhöjda halter av radon i luften inomhus. Med förhöjda halter menas halter över 200 Bq/m³. En vanlig källa till radon är byggmaterialet blåbetong. Hus byggda mellan 1929 och 1975 kan ha blåbetong i väggar, bjälklag eller andra delar av konstruktionen. Radonhalten bör mätas:

 • vid husköp
 • vid husbygge
 • om du bygger om eller till ditt hus
 • om du ändrar ventilation- eller uppvärmningssystem
 • när det har gått mer än 10 år sen den senaste mätningen gjordes


Blåbetong
Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggmaterial som producerades och användes mellan 1929 och 1975. Blåbetong är matt och blå till färgen och strukturen kan liknas vid en tvättsvamp. Blåbetong har varit ett mycket populärt byggmaterial och användes i bland annat väggar och bjälklag. Flest byggnader med blåbetong finns i Mälardalen och i städer som Stockholm, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Genom att mäta gammastrålningen kan man få reda på om huset innehåller blåbetong.

Radonmätning hus/villa
Mätningen (en långtidsmätning) ska genomföras under minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Om man vill få ett snabbt resultat, exempelvis vid husköp, rekommenderas en korttidsmätning (utan årsmedelvärde). För att radonmätningen ska vara tillförlitlig ska:

 • minst två bostadsrum mätas i alla bostäder
 • minst ett bostadsrum på varje plan
 • mätningen ska genomföras under eldningssäsongen (mellan den 1 oktober och den 30 april).
 • mätperioden ska vara minst två månader
 • varje bostad ska ha ett eget mätpaket
 • anvisning måste följas

Radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö
Mät själv genom att beställa mätpaket med radonmätare (det är enkelt) eller ta hjälp av en ackrediterad radonkonsult som är specialiserad på radon.

Relaterade länkar
Radonmätning Tyskland – 
Radonmessen Deutschland