home Nyheter Sanera radon hemma

Sanera radon hemma

Radon i inomhusluften kan härstamma från olika källor, såsom byggnadsmaterial (blåbetong), marken runt och under huset samt hushållsvattnet. För att kunna vidta lämpliga åtgärder för radonsanering är det viktigt att identifiera var radonet kommer ifrån.

För att bestämma ursprunget av radonet och välja rätt åtgärder för att minska radonhalten i bostaden krävs en noggrann undersökning. Här är några vanliga källor som kan generera radon:

  1. Byggnadsmaterial: Vissa byggnadsmaterial, som blåbetong, kan avge radon. Det är viktigt att utvärdera om det användes radonhaltigt material vid konstruktionen av bostaden. Blåbetong kan förekomma i husets väggar och ibland i bjälklag. I flerbostadshus kan blåbetong användas i ytterväggar, icke-bärande innerväggar samt som värmeisolering på bjälklag. Det är mindre vanligt att bärande innerväggar innehåller blåbetong, men det kan förekomma. Det är viktigt att vara medveten om förekomsten av blåbetong i bostaden, särskilt om det är ett äldre hus byggt före 1975. Om blåbetong finns i konstruktionen kan det vara en potentiell källa till radon, och åtgärder kan behöva vidtas för att minska radonhalten och säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.
  2. Marken runt och under huset: Radon kan tränga in i bostaden genom sprickor.  Markradon är den främsta källan till radon i byggnader och utgör den vanligaste vägen för radon att tränga in i huset. Om grundkonstruktionen i en byggnad är otät kan markradon dra sig in i huset och bidra till högre radonhalter. 
  3. Hushållsvattnet: Radon kan också finnas i hushållsvattnet och frigöras i luften när vattnet används. Det kan vara viktigt att kontrollera radonhalten i vattnet och utvärdera om det kan bidra till radonproblemet. 

Med hälsan i fokus har Folkhälsomyndigheten fastställt att radonhalten i både bostäder och allmänna lokaler bör hållas under gränsvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) inomhusluft. Detta beslut syftar till att minska risken för skadliga hälsoeffekter till följd av radonexponering. För närvarande uppskattas det finnas närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda radonhalter i inomhusluften.

För att upptäcka radon i din bostad eller arbetsmiljö är det nödvändigt att utföra mätningar. Det finns inga synliga eller märkbara tecken på radonförekomst, vilket gör mätning till det enda tillförlitliga sättet att identifiera om radonhalten överstiger rekommenderade gränsvärden. Genom att genomföra regelbundna radonmätningar kan du säkerställa en trygg och hälsosam inomhusmiljö för dig själv, din familj eller dina arbetskamrater.

Relaterad information
Radon messen
Was ist Radon?